Disclamer

Alles op deze website is het eigendom van Dick W.Pijpers en is derhalve de Auteurswet van 1912 van toepassing.

Indien materiaal van derde is gebruikt is dit aangegeven. Er is alle mogelijke moeite gedaan om rechthebbende te achterhalen.Wie denkt een beroep te kunnen doen op auteursrechten wordt verzocht contact op te nemen met Dick Pijpers via deze site. Alles van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt,door middel van druk,fotocopie,microfilm of op welke andere wijze ook,als er schriftelijk toestemming is van Dick Pijpers